שמור

  תנאי השימוש

   

  אתר האינטרנט של HIGHER YOU

  הייר מפעילה את האתרים : HIGHER –YOU.CO.IL , HIGHERYOU.CO.IL

  WWW.HIGHER.CO.IL , WWW.HIGHER-HR.CO.IL .

  וחברות בנות קשורות בעקיפין. 

   

  תנאי שימוש והגבלות משפטיות
  לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלו בעיון.
  כל כניסה לאתר ו
  /או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים להלן ("התנאים"),

  הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.
  שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.
  התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

   

  השימוש באתר 

  חברת HIGHER YOU וחברות בנות השייכות לקבוצה ("Higher") להלן "הייר " מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד, "החומרים") להשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים ולהשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

  תשומת לבך שוב לעובדה, כי בשימושך באתר ובשירותיו הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.

   

  איסוף מידע 

  לצורך קבלת שירותי HIGHER YOU וחברות בנות של החברה, באמצעות האתר נדרש כל משתמש למסור באתר מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ת.ז ומידע נוסף (להלן "מידע המועמד"). מטרת קבלת מידע המועמד הינה לאפשר להייר לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות החברה.

  הייר תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית.
  השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי הייר ולחברות בנות לעניין שימוש במידע מסוג זה ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר זה
  . הייר שומרת על זכותה להעביר את מידע המועמד לצדדים שלישיים כפי שביקש המועמד וכן לצדדים שלישיים נוספים על פי שיקול דעתה של הייר, לתועלתה ו/או לתועלת המועמד.

   

    HIGHER YOUוחברות קשורות , תהיה רשאית לעשות במידע המועמד שימוש כדלקמן:

  שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של הייר ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני ו/או נייד.

   

  העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;

   

  העמדת מידע המועמד, לרשות צדדים שלישיים לצורך הצעתם לכם של משרות או מוצרים או שירותים אשר הייר תהיה סבורה, כי עשוי להיות לכם עניין בהם.

   

  וידאו ישמש לצד שלישי למעסיקים לצפות בלבד ולא לסחור בשום צורה אחרת.

  הפלטפורמה HIGHER YOUמציעה במה לבלט את כישוריך המקצועיים על ידי הכנסת וידאו

  אישי ו/או ביצוע שיחת וידאו עם מומחים מטעם הייר יו.

  וידאו- ראיון המוקלט שאת/ה מעביר ו/או ראיון בוצע עמך עם מומחים מטעם הייר יו מוקלט

  ונשמר בחברה.

  וידאו האישי שלך ונתונים שלך יפורסם ע"י החברה לכל צד ' עפ"י ראות עיניה , לרבות מעסיקים

  פוטנציאלים.

  משתמש/ת המעוניין שלא להיכלל ברשימות ו/או שאינו מעוניין בהעברת מידע לצד שלישי כאמור

  לעיל חייב לסגור את עצמו בשאלון ו/או בסטטוס לא מחפש עבודה וכך לא יוצג לצד שלישי

  HIGHER YOU מהווה פלטפורמה חדשה אמצעי להקלטת וידאו ו/או פרסום ראיונות עבודה.

  החברה אינה שולטת ומפקחת על תוכן הראיון / וידאו אותו העלאת , ביצעת את/ה אישית, נכונותו,

  איכותו, מהימנותו והרלוונטיות שלו. החברה רשאית להעביר ו/או לפרסם את הראיון כפי שהוא ללא

  אחריות מכל מן וסוג שהוא במישרין או בעקיפין. החברה אינה אחראית בכל הקשור והנוגע לראיון

  ו/או הפניות שיתקבלו בעקבות פרסומו.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תחוב בגין נזק כתוצאה ממידע מוטעה ו/או לא נכון ו/או לא

  אמין

   

  הינך מתחייב במידע ואת/ה מעלה וידאו אישי שלא להציג ו/או להקליט ו/או לפרסם בראיון מידע המכיל חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או חומר הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים

  ו/או סימני מסחר, חומר פורנוגרפי, חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, חומר העלול להטעות צרכן,

  כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, חומר החושף זהות של קטינים, תוכנת מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים וכו', חומר בלתי-חוקי ו/או המהווה ו/או הקשור לעבירה פלילית עפ"י דיני מדינת ישראל, חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, חומר שפרסומו אסור עפ"י דין, חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, חומר שיש בו כדי לפגוע באדם ו/או גוף אחר..

  למעסיקים פוטנציאלים הינך אחראי באופן בלעדי לוידאו האישי שאתה מעלה וכן לכל נזק שיגרם כתוצאה משליחת ו/או החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או תוצאתי הנובע ו/או הקשור להקלטת וידאו ו/או מסירת ו/או פרסום של הראיון ו/או עשיית שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בראיון/הקלטה אישית.

  אם נפגעת כתוצאה מפעילות האתר ו/או מהריאיון המוקלט ו/או מפרסומו האופציה היחידה העומדת לרשותך הינה לחדול מעשיית שימוש באתר על ידי סגירת פרטייך באזור האישי סטטוס מחפש עבודה הפסקת קבלת שירות וסגירת שאלון לא מחפש עבודה למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים לכל עניין ודבר הקשור ו/או הנובע ממעשיך ו/או מחדליך ו/או מפרסם כלשהו.

  הינך פוטר את החברה ו/או בעל מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה מאחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם בכל הקשור והנובע מפעילות האתר ו/או פרסום הריאיון/הקלטת וידאו..

  הינך מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה עבור כל פיצוי ו/או נזק ו/או כל תשלום או הוצאה אחרים, שידרשו לשלם ו/או יחויבו לשלם ו/או יישאו בהם באופן אחר בקשר לראיון שהוקלט על ידך וכן לשפותם ו/או לפצות בגין כל הוצאה שתוצא על ידם בשל כך, לרבות שכ"ט עו"ד.

  הינך מסכים, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הראיונות המוקלטים שיועברו, לערוך בהם שינויים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן לאסור ו/או לפסול למסירה ו/או לפרסום סוגי ו/או נושאי ראיונות ו/או תכני ראיונות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים לפרסום הריאיון /וידיאו כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובותיך עפ"י התקנון.

  הינך מאשר שמלאו לך 18 שנה לפחות והינך בעל כשירות משפטית.

  החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים ללא תקלות, הפסקות או הפרעות. ידוע לך כי מעת לעת עשויות להתרחש תקלות מכל מין וסוג שהוא במערכות ו/או באתר ו/או הפסקת ו/או הפרעות בשירות, לרבות חדירה לא חוקית למחשביה של החברה, נזקים, קלקולים, כשלים בחומרה, תוכנה, מערכות תקשורת של החברה ו/או מי מספקיה. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם עקב כך.

  ידוע לך שהחברה רשאית בכל עת וללא הודעה מראש לסגור את האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין סגירת האתר כאמור

   

  העדר אחריות; שימוש בחומרים

  החומרים מוצעים "כמו שהם" , ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של HIGHER YOU.

  אין באמור בתנאים משום מצג של הייר בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. הייר אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. הייר רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר,ו- הייר יו אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. המשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.הייר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני.

   

  הגבלת אחריות

  בשום מקרה לא תחול על הייר יו וחברות בנות , על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

   

  העדר ייעוץ

  החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.

   

  זכויות קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

  ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן , תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של הייר. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של הייר כמפורט בתנאים. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
  עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של הייר וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם
  . חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור הייר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור הייר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של הייר או בסימני המסחר שלה, ללא אישור הייר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.

  למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, הייר אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של הייר או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.

   

  מידע אודות משתמשים

   הייר יו אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ו/או באמצעותו ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. להייר יו לא תהיה כל אחריות בקשר להודעות. למעט אם הינך רושם כי את/ה לא דיסקרטי החברה לא תציג את פרטיך לצד ג למעט נסיון תעסוקתי על מנת לשמור אותך בצורה סודית ואחראית .

  הייר יו וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. אם תבחר לקבל דיוור ישיר או מחברת הייר יו , תידרש להירשם באזור המיועד לכך באתר. מידע שתמסור להייר יו ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות של הייר המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

   

  מידע הנאסף באופן אוטומטי

   בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, אוסף האתר באופן אוטומטי מידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי בקשר למשתמשים באתר, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט (להלן: 'כתובת IP) של מחשבכם, כתובת ה-IP של ספק האינטרנט שלכם, התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר, כתובת האינטרנט של אתר כלשהו שממנו הגעתם לאתר בקישור ישיר, מערכת ההפעלה שבשימושכם, אזורי האתר שבהם ביקרתם, דפי האתר שאליהם נכנסתם והמידע שצפיתם בו, וכן החומרים שהעלתם לאתר או הורדתם ממנו. המידע שאינו ניתן לזיהוי משמש לניהול האתר והמערכת ולקידום האתר עצמו. הוא עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

   

  קובצי עוגיה ( להלן: 'עוגיות') – האתר משתמש בטכנולוגיה של עוגיות, המתקינה מידע במחשב של המשתמש באתר כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. העוגיות משפרות את נוחות השימוש באתר. לדוגמה, המידע המסופק באמצעות עוגיות משמש לזהותכם כמי שכבר השתמשו באתר, לעקוב אחר פעילותכם באתר כדי להיענות לצורכיכם, להציע לכם דפים הכוללים תכנים ומידע מותאמים אישית, לשבץ אוטומטית את פרטי המידע האישי שלכם בטפסים מקוונים, וכיוצא באלה פעולות להקלת השימוש שלכם באתר.

   

  פרסומות המוצגות באתר, גם הן עשויות לכלול עוגיות או טכנולוגיות אחרות. חברות פרסום שונות, המהוות צד שלישי, הן שעשויות לספק פרסומות אלה, להייר אין כל שליטה על העוגיות או הטכנולוגיות האחרות שנעשה בהן שימוש בפרסומות אלה, ואף לא כל אחריות או חבות בגינן או בגין כל שימוש במידע הנאסף באמצעות עוגיות בפרסומות או גילויו.

   

  אם הדפדפן שלכם מתיר זאת, באפשרותכם לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש שלכם באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

   

  חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים

  למרות זכותה של הייר לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), הייר אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. הייר לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. הייר שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. הייר לא תישא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.

   

  קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

  הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צד ג' הינם לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר. הייר לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין הייר מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

   

  קישור לאתר

  אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור הייר מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

   

  סימני מסחר

  שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
  אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של הייר או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר
  .

   

  הגבלת גישה

  הייר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

   

  כללי

  על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. הייר מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. הייר אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים.

  היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותשא באחריות מלאה אחר החוקים המקומיים החלים.

   

  הייר יו וחברות בנות קשורות, שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים בכל עת על-ידי עדכון הודעה זאת. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. הייר רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחול ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

   

  אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של הייר יו וחברות בנות קשורות אליה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר להייר ונאסף על ידי הייר בקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או לא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

   

  תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והייר בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והייר ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר.

  שירות לקוחות